Skip to content

1 Identiteit van de ondernemer
Fullcherry Collections h.o.d.n. Alimento en Alimentowijn.nl

Pottenbakkerstraat 137
8043 BR ZwolleTelefoonnummer: 06 – 52046296
e-mail: info@alimento.nu of info@alimentowijn.nl
IBAN: NL25 KNAB 0257 0989 25
KvK-nummer: 05068637
Btw-identificatienummer: NL001421452B44

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alimentowijn en tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Alimentowijn en consument (verder: de klant).

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij
Alimentowijn zijn in te zien en zijn op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3 Leeftijdscriterium
Als je nog geen 18 bent, dan geen alcohol. De wettelijke leeftijd om alcoholische dranken te kopen is minimaal 18 jaar.

4 Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De Alimentowijn is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de mogelijk te maken. Alimentowijn maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
Alimentowijn niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alimentowijn kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5 De overeenkomst
Via de website www.alimentowijn.nl is het mogelijk om wijn te bestellen. De klant ontvangt per e-mail een orderbevestiging met een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt de wijn toegezonden naar het opgegeven adres. De levering kan per pakketpost als wel door Alimentowijn zelf.

6 Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Alimentowijn bekendgemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Alimentowijn retourneren, conform de door Alimentowijn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Alimentowijn. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Alimentowijn heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7 Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Alimentowijn dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Alimentowijn of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Alimentowijn niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

7.5 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:

  • wijn die je niet lekker vindt, terwijl het product wel voldoet aan de eisen die je hieraan redelijkerwijs mag stellen.
  • gebroken en/of lege flessen
  • tegoedbonnen

8 De prijs
8.1 Op de website genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende BTW.

8.2 Tot en met 12 flessen zijn de verzendkosten € 7,25. Bij een bestelling van meer dan 12 flessen zal over de verzendkosten gecommuniceerd worden.
Vanaf € 100,00 worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor de Zwolle-stad gelden er ook geen verzendkosten.

9 Levering en uitvoering
9.1 Alimentowijn streeft ernaar de bestelde wijn binnen maximaal 3 werkdagen te leveren. Afwijkende levertijden worden zo goed mogelijk vermeld op de productpagina. Als de bezorging onverwacht langer duurt, of als Alimentowijn niet alles op tijd kunnen bezorgen, krijgt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Als het niet mogelijk is om op tijd te leveren, kan de klant afzien van de aankoop. Heeft de klant vooraf betaald dan stort Alimentowijn de betaling binnen 10 dagen terug.

9.2 Kan Alimentowijn een bestelde wijn niet meer leveren, dan krijg de klant het geld terug of biedt een goed alternatief aan.

10 Betaling
In geval van wanbetaling van de klant dan heeft Alimentowijn behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11 Klachtenregeling en geschillen
11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Alimentowijn, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

11.2 Bij Alimentowijn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Alimentowijn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.4 Op overeenkomsten tussen Alimentowijn en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Back To Top